Flavio Facchinetti

Diariostok_kangri.htmlshapeimage_3_link_0

2018  STOK KANGRI ( 6150 m.) Ladakh